Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

કબુલ કરવાની હિમ્મત અને સુધારી લેવાની દાંનત

હોય તો ભૂલ માંથી પણ ઘણું બધું શીખી શકાય

દુનિયા નો નિયમ છે જ્યાં સુધી કામ છે ત્યાં સુધી

નામ છે નહી તો દુર થી સલામ છે સાહેબ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *