Good Night Suvichar

Good Night Suvichar

સાંજનો વિસામો તો ત્યાં જ ગમે

જ્યાં રાહ જોતું કોઈ આપણું મળે

સુંદર હોવું જરૂરી નથી કોઈ માટે

જરૂરી હોવું સુંદર છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *