Gujarati Ghazal

Gujarati Ghazal

ગગન સાથ લઇ ઉતરે એ ફરકતું

વિહગ પાંખથી જે ખરી જાય પીછું

ફરકતું પડે ત્યારે ભૂરી હવામાં જીણા

શિલ્પ કે કોતરી જાય પીંછુ હજી એમાં

કલશોર ગુજુ વિહ્ગનો સુનું આગણું આ

બારી જાય પીછું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *