Best Gujarati Suvichar 2017-18

Best Gujarati Suvichar 2017-18

જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે

જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *