Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

જેટલા પુસ્તકો છપાયા છે

તેમના અડધા વેચાતા નથી

વેચાયેલા માંથી અડધા  વચાતા નથીં

વેચાયેલા માંથી

અડધા સમજાતા નથી અને

સમજાય છે  તેમાંથી

અડધા ખોટા સમજાય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *