Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

એ જિંદગી કિતને દર્દ દેતી હે

ફિર ભી જિંદગી સે ઉમીદ રહતી હે

દિલ કહેતા હે કોઈ યાદ નહી કરેગા

પર આપ યાદ કરોગે એસી ઉમીદ રહેતી હે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *