Best Gujarati Suvichar 2017-18

Best Gujarati Suvichar 2017-18

જિંદગી એક હસીન સ્વપ્ન છે

જેમાં જીવવાની ચાહત હોવી જોઈએ

ગમ આપમેળે ખુશી માં બદલાય જશે

બસ હમેશા મુસ્કુરા વાણી આદત હોવી જોઈએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *