સવારનો ધુમ્મસ પણ એ શીખવાડે છે કે | Gujarati Shayari

Gujarati Shayari

સવારનો ધુમ્મસ પણ એ શીખવાડે છે કે
આગળ નું જોવું નકામું છે
ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહો
રસ્તા આપો આપ ખુલ્લા થઇ જશે…

Morning fog that also teach
It is useless to look forward to
Gradually KEEP MOVING AHEAD
Give you the road will be open …

सुबह कोहरे जो भी सिखाना
इसके लिए तत्पर रहने के लिए बेकार है
आगे बढ़कर आगे बढ़ो
आपका रास्ता खुल जाएगा …

 

Hindi Good Morning Suvichar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *