Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

માન્યું કે તમારી સાથે રોજ મુલાકાત નથી થતી

આમને  સામને વાત નથી થતી પણ દરેક સવારે

તમને દિલ થી યાદ કરીએ છે કેમકે એના વગર

અમારી સવાર નથી થતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *