Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

ઈશ્વર ચોપડામાં આપણું બોલેલું વિચારેલું

કે વાચેલું નહી પરતું આપણું કરેલું નોધાય છે

જીવનમાં પસ્તાવો કરવાનું છોડો સાહેબ કઇંક

એવું કરો કે તમને છોડનાર પસ્તાય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *