Good Morning Gujarati 2018

Good Morning Gujarati 2018

ઈતિહાસ કહેછે ગઈ કાલે સુખ હતું

વીજ્ઞાન કહે છે આવતીકાલે સુખ હશે

પરંતુ ધર્મ એમ કહે છે જો મન સારું હશે અને

દિલ સાફ હશે તો રોજ શુખ હશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *