Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

સારા સબધ ટકાવવા આટલું જ કહેજો

તમારા અંગત ને

ક્યારેક હું કઈ નાં શકું તો તું સમજી જજે

ક્યારેક હું સમજી નાં શકું તો તું  કઈ દેજે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *