Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

એક  અઠવાડીયા માં સાત વાર હોય છે

સોમવાર મગળવાર બુધવાર ગુરુવાર શુક્રવાર

શનિવાર અને રવિવાર પરંતુ આઠમો વાર

નસીબવાળા ઓ પાસે હોય છે એછે પરિવાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *