Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

લખનાર બધું જાણતા નથી જાણનાર બધું લખતા  નથી

વાચનાર બધું સમજતા નથી સમજનાર બધું વાચતા નથી

જિદગીનું ગણિત છે સાહેબ દુઃખનો દસ્તાવેજ હોઉં કે સુખનું

સોગ્દનામુ  ધ્યાનથી જોશો તો નીચે શી તમારી પોતાની જ હશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *