Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

કોઈની પણ સાથે પ્રેમમાં ન પડો અથવા

પ્રેમની અભિવ્યક્ત ન કરો ચાર દિવસના

સુખ કરતા આખા જીવનની એકલતા વધારે

ઈચ્છવા યોગ્ય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *