ગુજરાતી સુવિચાર | લોકો બીજાઓને જજ કરવા માં…..

ગુજરાતી સુવિચાર |

લોકો બીજાઓને જજ કરવા માં ઝડપી હોય છે

પણ સવ્યમ ને સુધારવામાં ધીમા હોય છે

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *