હવે તો બહુ જોવાની પણ બીક લાગે છે…. ગુજરાતી શાયરી

ગુજરાતી શાયરી

હવે તો બહુ જોવાની પણ બીક લાગે છે….

કયાંક મારી આ નજર ને નજર નાં લાગી જાય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *