Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

આશા એ તો જીવનનું લંગર છે તેનો સહારો

છોડી દેવાથી માણસ ભવસાગરમાં ડૂબી જાય છે

હાથપગ હલાવ્યા વગર એકલી આશા રાખવાથી

જ કામ નહી ચાલે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *