Gujarati Suvicahr

Gujarati Suvicahr

અભિમાનના આઠ પકાર છે  સતાનું અભિમાન

સપતીનું  અભિમાન બળનું અભિમાન રૂપનું અભિમાન

કુળનું અભિમાન વીદ્રુતાનું  અભિમાન અને કર્તત્વનું અભિમાન

પરતું મને અભિમાન નથી એવો દાવો કરવો એના જેવું

ભયાનક આભીમાન બીજું એકેય નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *