Gujarati Suvichar | નસીબ જ્યારે આપને હાથમાં

Gujarati Suvichar

નસીબ જ્યારે આપણા હાથમાં

લીબું પકડાવે ત્યારે

Gujarati Suvichar

નસીબ જ્યારે આપણા હાથમાં

લીબું પકડાવે ત્યારે

ઉદાસ થવા કરતા તેનું સરબત કેમ

બનાવવું એ વિચારવું

ઉદાસ થવા કરતા તેનું સરબત કેમ

બનાવવું એ વિચારવું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *