Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

સારા માણસો મજાકમાં જે બોલે છે

તે પથ્થરમાં લખેલા ક્ષર સમાન છે

પણ ખરાબ માણસ સોગંધ ખાઈને જ

બોલે છે તે પાણીમાં લખેલા ક્ષે સમાન છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *