Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

નફરતો  દરિયા તો અમે હસીન પાર

કરી ગયા સાહેબ

પણ અમને તો લાગણી નાં ખાબોચિયા એ ડુબાડ્યા છે

એટલે તો રોજ સવારે તમને યાદ કરી એ છીએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *