ગુજરાતી સુવિચાર | કલ્પના સુંદર હોય છે

ગુજરાતી સુવિચાર |

કલ્પના સુંદર હોય છે

પણ જીવી શકાતી  નથી

વાસ્તવિકતા કડવી હોય છે

પણ મારી શકાતી નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *