Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

કોઈ પણ બાબત નું એટલું બધું

એનાલીસીસ નાં કરવું કે મગજ નું

પેરાલીસીસ થઇ જાય ઈશ્વર જીદગી

માણવા માટે આપી છે આણવા માટે નહિ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *