Good Morning Gujarati Suvichar

Good Morning Gujarati Suvichar

ઉપરથી ઈશ્વર ની આર દયા વરસતી રહી છે

એ કૃપાની જો મીઠી વાળી દઈશું તો

ઉપરવાળો પણ મુઠી વાળી દેશે વરસતી કૃપાનો

હથેળીને સ્પર્શ થાય ન થાય ત્યાં જ એને વહાવી દો

જેમ વ્હેચાતા જઈશું તેમ વધારે ને વધારે  કૃપા

વરસતી જશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *