Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

જિંદગી એક પલ હે જિસમેં ન આજ હે ન કલ હે

જી લો ઇસકો ઇસ તરહ કીજો ભી આપશે મિલે વો

યહી કહે બસ યહી મેરી જિંદગી કા સબસે બડા

હસીન પલ હે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *