Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

તારી યાદોને હવે રોકી શકાતો નથી

તને જોયા વગર હવે રહી શકતો નથી

કોણ જાને કયું જાદુ કરી બેથી છે મારા પર

તારા વગર આ જિંદગી હવે જીવી શકતો નથી

ને તને પામ્યા વગર મરી શકતો નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *