Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

જેને ચાહો છો તેને મેળવી નથી શકતા

જેને મેળવો છો તેને ચાહી નથી શકતા

એટલે જિંદગીમાં ક્યાંક પ્રેમની જલક

આવી જાય તો કુદરતનો આભાર માનજો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *