Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

સુખનું એક દ્વાર બંધ થઈ જવાથી નીજુ દ્વાર

ખુલી જાય છે પરતું ક્યારેક ક્યારેક આપણે

બંધ દ્વાર તરફ એટલો સમય કોઈ રહીએ છીએ

 કે ખૂલું દ્વાર જોઈ શકતા નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *