Best Gujarati Suvichar 2017-18

Best Gujarati Suvichar 2017-18

ભૂલ એ જીવન નું પાનું છે પણ

સબંધ એ આખું પુસ્તક છે જરૂર

પડેય ભૂલ નું પાનું ફાડી નાખજો

પણ એક પાના માટે આખું

પુસ્તક નાં ફાળતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *