Best Gujarati Suvichar 2017-18

Best Gujarati Suvichar 2017-18

કર્યા વગર મળતું નથી કરેલું ફોકટ જતું નથી

કામ કરવાની શક્તિ તારામાં છે કામ કરતો જા

હાક મારતો જા મદદ તેયાર છે મફતનું લઇશ નહી

નિરાશ થઈશ નહી લગુ ગ્રંથી બાંધીશ નહી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *