Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

જે માણસ તદન તંદુરસ્ત હોય

જેના પર પાઈનું પણ દેવું ન હોય

અને જેનો અંતરાત્મા સાફ હોય તે

માણસના સુખમાં કશું ઉમેરવા જેવું

કાય બાકી રહેતું નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *