Gujarati Suvichar | મેલા અને ઢગઘડા

Gujarati Suvichar

મેલા અને ઢગઘડા વિનાના કપડાથી જો

આપણ ને શરમ આવતી હોય

તો પછી મેલા અને  ઢગઘડા વિનાના વિચારો

પણ આપને શરમાં વું  જોઈએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *